Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”

29.10.2012r Wojewódzka Kapituła Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłaną przez naszą szkołę dokumentacją, podjęła decyzję o przyznaniu ZSP nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach Wojewódzkiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

O w/w certyfikat mogły ubiegać się społeczności szkolne realizujące projekt Szkoła Promująca Zdrowie, które do 15 października 2012 roku złożyły w Kuratorium Oświaty w Olsztynie następujące dokumenty:

1) wniosek Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia o przyznanie certyfikatu wraz z uzasadnieniem,

2) potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię uchwały rady pedagogicznej o realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie,

3) opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia oraz informację o składzie zespołu,

4) opis stopnia akceptacji środowiska dla idei szkoły promującej zdrowie, w tym stopnia zaangażowania rady pedagogicznej,

5) informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,

6) raport zawierający zwięzłą informację o przeprowadzonej diagnozie stanu wyjściowego, wyborze priorytetów, realizacji projektów w latach 2010/2011, 2011/2012 mających na celu rozwiązanie problemów priorytetowych, wynikach ewaluacji,

7) informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz wykaz przykładów wspólnych działań realizowanych z uczniami, rodzicami i pozyskanymi sojusznikami,

8) informację na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły) przeprowadzonej z wykorzystaniem metod i narzędzi do autoewaluacji klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie opracowanych przez Zespół z Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,

9) rekomendacje:

– organu prowadzącego szkołę (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),

– wizytatora – koordynatora projektu,

– Rady Szkoły lub Rady Rodziców,

– Samorządu Uczniowskiego.

W ocenie Wojewódzkiej Kapituły nadesłana przez nas dokumentacja spełniła powyższe wymagania. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty – Pani Grażyna Przasnyska, wyraziła w liście gratulacyjnym uznanie dla zaangażowania i podejmowanych przez szkołę działań w zakresie szkoły promującej zdrowie.

Uroczyste wręczenie certyfikatów już 29 listopada 2012.

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. – Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE), w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej.

Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2000 szkół w sieci szkół promujących zdrowie.

Opracowane zostały kryteria przynależności do tej sieci oraz przyznawania certyfikatu wojewódzkiego. Szkoły, które spełniły określone warunki, zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch latach pracy otrzymują wojewódzkie certyfikaty. W uznaniu dla systemowych działań szkół, zgodnych z koncepcją szkół promujących zdrowie, ustanowiono też Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

M. Maciejewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.