Liczenie punktów w rekrutacji

Tu pobierz wniosek o przyjęcie do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach

Jak policzyć punkty w rekrutacji do pierwszej klasy w Zespole Szkół ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach?

Egzamin z języka polskiego wynik procentowy egzaminu * 0,35
Egzamin z matematyki wynik procentowy egzaminu * 0,35
Egzamin z języka obcego wynik procentowy egzaminu * 0,3

Przedmioty punktowane w zależności od oddziału

technikum informatyczne język polski matematyka fizyka informatyka
technikum mechtroniczne język polski matematyka fizyka informatyka
technikum pojazdów samochodowych język polski matematyka fizyka informatyka
technikum hotelarstwa język polski matematyka geografia język obcy
branżowa szkoła I st. ślusarz język polski matematyka fizyka informatyka
branżowa szkoła I st. mechanik pojazdów samochodowych język polski matematyka fizyka informatyka
           

W jaki sposób przeliczane są oceny ze świadectwa?

  • 18 pkt. – ocena celująca (6)
  • 17 pkt. – ocena bardzo dobra (5)
  • 14 pkt. – ocena  dobra (4)
  • 8 pkt. – ocena dostateczna (3)
  • 2 pkt. – ocena dopuszczająca (2).

Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt.
Wolontariat 3 pkt.

Tytuł laureata lub finalisty konkursu  wg wykazu konkursów uwzględnianych przy punktacji w danym roku szkolnym należy sprawdzić w kuratorium właściwym dla danego województwa) na co najmniej powiatowym szczeblu?

18 pkt za udział w konkursach. Za co można je uzyskać?

Uczniowie, którzy z sukcesami brali udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych mogą w ramach rekrutacji zdobyć maksymalnie 18 pkt.

Najwyżej – na 10 pkt. – wycenianie jest wywalczenie tytułu laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub sukces w zawodach międzynarodowych albo ogólnopolskich.

Sposób przyznawania punktów za osiągnięcia w konkursach określony jest w paragrafie 6 rozporządzenia MEiN.

  • 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej “ustawą o systemie oświaty”:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2431
5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.