Drogi Absolwencie szkoły podstawowej

Drogi Absolwencie ukończyłeś szkołę podstawową i stoisz przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą kształcenia jaką dla Ciebie przygotowaliśmy w Mechaniaku.

Zapraszamy do złożenia dokumentów w naszej szkole i kontynuowania nauki w Mechaniaku w roku szkolnym 2020/2021

Technikum - 5 lat (zawód i matura)Branżowa Szkoła I Stopnia 3 lata (zawód)
technik informatykmechanik pojazdów samochodowych
technik mechatronikślusarz
technik hotelarstwamechanik monter maszyn i urządzeń
technik pojazdów samochodowych

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w naszej szkole może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia uzupełniając wykształcenie do poziomu technika (zawód i matura)

Ważna informacja!!!

Dlaczego warto wybrać technikum?
Absolwenci Technikum, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej  jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Czyli dwa w jednym:  zdany egzamin zawodowy = zdany egzamin maturalny z przedmiotu na poziomie rozszerzonym

Elektroniczna rekrutacja do technikum

Elektroniczna rekrutacja do branżowej szkoły I stopnia

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

 

Tu możesz pobrać
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Drogi Absolwencie szkoły podstawowej została wyłączona

Plakat

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Plakat została wyłączona

Egzaminy poprawkowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534 ze zm.) informuję, że egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących dniach:

Egzamin pisemny
25.08.2020 r., godzina 900

  • język polski, pracownia zajęć praktycznych – sala 15/10
  • informatyka – sala 47/10

25.08.2020 r., godzina 1100

  • edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, matematyka, wychowanie fizyczne, biologia, chemia – sala 15/10

Egzaminy ustne  odbędą się 26.08.2020 r. od godziny 900

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Egzaminy poprawkowe została wyłączona

Branżowa Szkoła II stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Branżowa Szkoła II stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.
Branżowa Szkoła II stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ) i elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) oraz absolwentów dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) i elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych), którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły do poziomu technika pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych).
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymał wykształcenie zasadnicze branżowe. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.
Równie ważnym aspektem branżowej szkoły II stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

Kryteria rekrutacji – Branżowa Szkoła II stopnia
Podstawa prawna:
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
* Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021.
* Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:
* Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
* Kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Uczniowie są przyjmowani do Branżowej Szkoły II Stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc (32 miejsca).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
* wielodzietność rodziny kandydata,
* niepełnosprawność kandydata
* niepełnosprawność dziecka kandydata,
* samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
* niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach oraz na stronie internetowej.
Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, zaświadczenia o nauczanym zawodzie w Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Branżowej szkoły II Stopnia.
Wymagane dokumenty:
* podanie o przyjęcie do szkoły,
* 2 zdjęcia,
* zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie. (M.18 lub MG.18 oraz M.12 lub MG.12),
* zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
UWAGA!
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.
Harmonogram rekrutacji:
Zarządzenie nr 16 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 r.
http://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/zarzadzenie-wmko-nr-16.pdf
Załącznik nr 1 do zarządzenia.
http://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Branżowa Szkoła II stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach została wyłączona

Semper in Altum – powiatowe wyróżnienia

Każdego roku w Starostwie Powiatowym odbywa się gala Semper in Altum, czyli wręczenie nagród uczniom wyróżniających w kategoriach: nauka, sport, kultura, działalność społeczna.
25 czerwca 2020 roku mimo wielu obostrzeń Starosta Jan Zbigniew Nadolny wręczył wyróżnienia uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu barto.
Z Mechaniaka wyróżnienia otrzymali:
– kategoria nauka: Kacper Czerniawski z kl.2 TI
– sport: Dawid Pażuś z kl.3 TMT i Michał Kuźniak z kl. 3TH.
– działalność społeczna: Laura Bachanowicz z kl.4TH
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy w następnym roku również tak wspaniałych wyników.

foto: www.bartsat.pl

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Semper in Altum – powiatowe wyróżnienia została wyłączona

Uczennica wyróżniona w wojewódzkim przeglądzie wokalnym

Katarzyna Dedo, uczennica klasy III Technikum Pojazdów Samochodowych,  otrzymała wyróżnienie w XI Wojewódzkim Przeglądzie Wokalnym „Komu piosenkę”. Ze względu na stan epidemii konkurs miał formę zdalną. Kasia samodzielnie przygotowała film wideo z prezentacją konkursową. Na konkurs nadesłano 53 prezentacje. Nasza uczennica wykonała utwór pod tytułem „Nieznajomy” Dawida Podsiadło.
Kasi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych!

Lidia Fit

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Uczennica wyróżniona w wojewódzkim przeglądzie wokalnym została wyłączona