BS II St

Branżowa Szkoła II stopnia w Zespole Szkół Ponadpostawowych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Branżowa Szkoła II stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.
Branżowa Szkoła II stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ) i elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) oraz absolwentów dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) i elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych), którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły do poziomu technika pojazdów samochodowych (kwalifikacja MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych).
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymał wykształcenie zasadnicze branżowe. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.
Równie ważnym aspektem branżowej szkoły II stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

Kryteria rekrutacji – Branżowa Szkoła II stopnia
Podstawa prawna:
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
* Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021.
* Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:
* Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
* Kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Uczniowie są przyjmowani do Branżowej Szkoły II Stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc (32 miejsca).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
* wielodzietność rodziny kandydata,
* niepełnosprawność kandydata
* niepełnosprawność dziecka kandydata,
* samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
* niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia w ZSP Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach oraz na stronie internetowej.
Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, zaświadczenia o nauczanym zawodzie w Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Branżowej szkoły II Stopnia.
Wymagane dokumenty:
* podanie o przyjęcie do szkoły,
* 2 zdjęcia,
* zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie. (M.18 lub MG.18 oraz M.12 lub MG.12),
* zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
UWAGA!
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.

harmonogram rekrutacji do szkol ponadpodstawowych na rok szkolny 2023-2024