Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi:

Rodzaj czynności Szkoły, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.)
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym(art. 154 ust. 4 pkt 3 u.p.o.[i]). do końca lutego 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale (art. 154 ust. 4 pkt 2 u.p.o.1). do końca lutego 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie (art. 154 ust. 4 pkt 1 u.p.o.1). do końca lutego 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania w danym oddziale (art. 154 ust. 4 pkt 1 u.p.o.1). do końca lutego 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej terminów przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminów podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki tego sprawdzianu
(art. 154 ust. 2 pkt 1 u.p.o.1).
do końca lutego 2023 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  (art. 130 i art. 134 u.p.o.1 – prócz szkół wymienionych poniżej, w punkcie 7). 22 maja 2023 r. (poniedziałek) – 21 czerwca 2023 r.do godziny 15.00 (środa) 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)- 3 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00 (czwartek)
Złożenie wniosku o przyjęcie do: publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i 137 u.p.o.1)oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 138 u.p.o.1),publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 140 u.p.o.1),publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej (art. 130 i art. 143 u.p.o.1),szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 130 i art. 134 ust. 5 u.p.o.1) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 22 maja 2023 r. (poniedziałek) – 31 maja 2023 r.  do godziny 15.00 (środa)   22 maja 2023 r. (poniedziałek)-31 maja 2023r.do godziny 15.00 (środa) 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)- 28 lipca 2023 r.do godziny 15.00 (piątek)   24 lipca 2023 r. (poniedziałek) – 28 lipca 2023 r. do godziny 15.00 (piątek)
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3  oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 u.p.o.1). I termin: 1 czerwca 2023 r. (czwartek)
– 13 czerwca 2023 r. (wtorek) II termin:do 16 czerwca 2023 r. (piątek)2
31 lipca 2023 r. (poniedziałek)   – 2 sierpnia 2023 r.(środa)
Przeprowadzenie sprawdzianu  kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 2 u.p.o.1  oraz art. 138 ust. 4 u.p.o.1).   I termin: 1 czerwca 2023 r. (czwartek) – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) II termin:
do 16 czerwca 2023 r. (piątek)2
31 lipca 2023r. (poniedziałek)   – 2 sierpnia 2023 r.
(środa)
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
(art. 134 ust. 5 u.p.o.1).
I termin: 1 czerwca 2023 r. (czwartek) – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) II termin: do 16 czerwca 2023 r. (piątek)[ii] 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) – 2 sierpnia 2023 r. (środa)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (art. 157 ust. 2 pkt 3 u.p.o.1). I termin: do 15 czerwca 2023 r. (czwartek) II termin:
do 20 czerwca 2023 r. (wtorek)2
do 3 sierpnia 2023 r. (czwartek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu  kompetencji/ predyspozycji językowych (art. 157 ust. 2 pkt 3 u.p.o.1). I termin:
do 15 czerwca 2023 r. (czwartek) II termin:
do 20 czerwca 2023 r. (wtorek)2
do 3 sierpnia 2023 r. (czwartek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (art. 157 ust. 2 pkt 3 u.p.o.1). I termin: do 15 czerwca 2023 r. (czwartek) II termin:
do 20 czerwca 2023 r. (wtorek)2
do 3 sierpnia 2023 r. (czwartek)
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 134 ust. 2 pkt 1-4 u.p.o.1). do 12 lipca 2023 r.
 do godziny 12.00 (środa)
Składane razem z wnioskiem
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych  w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.1). do 13 lipca 2023 r.
(czwartek)[iii]
do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek)3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza  lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach  (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.1 i 3) . do 13 lipca 2023 r.
 (czwartek)3
do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek)3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 u.p.o.1). 14 lipca 2023 r. (piątek) 11 sierpnia 2023 r. (piątek)
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (np. art. 134 ust. 1 pkt 2 u.p.o.1 oraz r.w.b.l.[iv]) do 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata  –  albo kandydata pełnoletniego –  woli przyjęcia w postaci:  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 i 2 u.p.o.1). od 23 czerwca 2023 r.
(piątek) do 20 lipca 2023 r.
do godziny 15.00 (czwartek)
do 17 sierpnia 2023 r.
do godziny 15.00 (czwartek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły (art. 158 ust. 3 u.p.o.1). 21 lipca 2023 r.
do godziny 12.00 (piątek)
18 sierpnia 2023 r.
do godziny 12.00 (piątek)
Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych  o liczbie wolnych miejsc  (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 17 lipca 2023 r., na stronie www.ko.olsztyn.plw zakładce: Szkoły i placówki /Rekrutacja). 24 lipca 2023 r.
do godziny 10.00 (poniedziałek)
21 sierpnia 2023 r.do godziny 10.00 (poniedziałek)
Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 25 lipca 2023 r. (wtorek) do 22 sierpnia 2023 r. (wtorek)
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6 u.p.o.1).    do 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)3 do 21 sierpnia 2023 r.
(poniedziałek)3
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 7 u.p.o.1). do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia3
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 8 u.p.o.1). do 3 dni od dnia otrzymania  uzasadniania odmowy przyjęcia3
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 9 u.p.o.1). do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły3

[i]  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. zm.) – dalej u.p.o.

[ii] Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności
w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 11-13.

[iii] W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa
w art. 25 ust. 3 u.p.o., termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o –  wynosi 5 dni,

2) art. 158 ust. 6-9 u.p.o – wynosi 3 dni.

[iv] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych
i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).