Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Tu pobierz wniosek o przyjęcie do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach

Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły.
W wybranej szkole możesz wybrać więcej klas,  wypisując  je  wg preferencji.
Wniosek i świadectwo (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć do każdej wybranej szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do końca lutego 2024 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami będzie można składać w terminie: od 20 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.

UWAGA – Kandydaci do klasy z Oddziałem Przygotowania Wojskowego

Wniosek o przyjęcie do klasy z Oddziałem Przygotowania Wojskowego w szkole ponadpodstawowej
zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy z OPW oraz na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach wg obowiązujących terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
należy złożyć w terminie:
od 20 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
I termin: 07.06.2024 r. (piątek), godz. 10.00;
II termin: 19.06.2024 r. (środa), godz. 10.00;
termin uzupełniający: 26.07.2024 r. (piątek), godz. 10.00;

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
I termin: do 12.06.2024 r. (środa);
II termin: do 17.06.2024 r. (poniedziałek);
termin uzupełniający:  do 30.07.2024 r. (wtorek);

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
należy złożyć w terminie:
do 8 lipca 2024 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
10 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
w terminie: do 11 lipca 2024 r.
w terminie dodatkowym: do 06 sierpnia 2024 r.

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą:
16 lipca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 –
w terminie: 18 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w naborze uzupełniającym ogłoszone będą:
12 sierpnia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego – TABELA

Szczegółowy harmonogram rekrutacji: Harmonogram rekrutacji

Jeżeli masz pytania – to dzwoń
– sekretariat szkoły
tel. 533 327 910