RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla rodziców /opiekunów prawnych i uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły ul. Limanowskiego 10 11-200 Bartoszyce, adres e-mail: sekretariat@mechaniak.edu.pl, numer telefonu 533 327 910, numer NIP: 7431120770, REGON: 000191282.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

  1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci, praw przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Jadczak, e-mail: iod@mechaniak.edu.pl

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.
  3. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
  6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej.
  7. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa.