Doradca zawodowy

Doradca Zawodowy
mgr Krzysztof Lewandowski
tel. 533 328 309

e-mail k.lewandowski@mechaniak.edu.pl

Godziny  pracy w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek 12.45 – 14.45
piątek 11.40 – 13.40

 

ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1.Poznawanie własnych zasobów.
-systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej ,
– analiza potrzeb doradczych(konsultacje z samorządem uczniowskim, z dyrekcją szkoły, z pedagogiem szkolnym ,z rodzicami, z nauczycielami, z lokalnymi pracodawcami, z absolwentami szkoły),
– określanie zgodności posiadanych przez uczniów predyspozycji z realizowanym kierunkiem kształcenia,
– systematyczne wzbogacanie szkolnej bazy informacji w zakresie kształcenia, planowania kariery zawodowej, rynku pracy,
– włączanie uczniów, w szczególności we współpracy z nauczycielem informatyki i biblioteką szkolną do działań związanych z tworzeniem szkolnej bazy informacji o zawodach,
– zapoznanie z klasyfikacją zawodów i specjalności, zawody przyszłości,
– gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy, zapewnienie uczniom poznania specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych,
-wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim) na temat:
– rynku pracy
– trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
– możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
– instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
– alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
– programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
– kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego i kontynuacji nauki w Technikum, w Branżowej Szkole I i II stopnia ,Szkole Policealnej, Uczelniach Wyższych,
– przedstawianie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole;
– objęcie indywidualną opieką młodzieży z ograniczeniami w wyborze szkoły i zawodu,udział w komisjach dotyczący pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -Indywidualne Programy Edukacyjno -Terapeutyczne,
– zainteresowanie młodzieży wolontariatem jako szansą na rozwój psychospołeczny, sposobem na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, a także kształtowanie poczucia wrażliwości społecznej, postawy służenia innym, otwartości na potrzeby lokalnego rynku.
2.Świat zawodów i rynek pracy.
– badanie predyspozycji zawodowych(umiejętności komunikacyjne,osobowość ,cechy charakteru),
– pomoc w przezwyciężaniu problemów szkolnych, wskazywanie możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych,Polska Rama Kwalifikacji,
– przygotowywanie do samodzielności w trudnych i nowych sytuacjach życiowych: egzaminy, poszukiwanie pracy, pierwsza praca, podjęcie roli pracownika, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne,
– kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów,
– organizowanie spotkań aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
– rozwijanie świadomości, mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych(w tym bezrobocie i niepełnosprawność),
– wpływ rynku pracy na planowanie kariery uwzględniający zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, średnie wynagrodzenie brutto rozpoczynających pracę, wymagania od pracownika na danym stanowisku, metody poszukiwania pracy, zmiana zawodu na każdym etapie życia itp.
– kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,zawody przyszłości, martwe i nowe zawody,
-udział młodzieży w spotkaniach i zajęciach warsztatowych w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”
– organizowanie spotkań dla młodzieży z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach,Starostwa Powiatowego Bartoszyce, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inkubatorem Przedsiębiorczości, Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, Biblioteką Pedagogiczną,pracodawcami, absolwentami,
– organizowanie spotkań dla młodzieży na temat:Bezpieczne Wakacje,
Zapobieganie Handlowi Ludźmi,
– przedstawianie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy ,Barometr Zawodów,
– włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier,
– zapoznawanie z aktualną ofertą edukacyjną dla absolwentów ,
– telepraca jako nowa forma zatrudnienia,formy zatrudnienia w Polsce ,
3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
-współpraca z Radą Pedagogiczną,
– tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
– realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym,
– tworzenie i aktualizacja szkolnego pakietu informacyjnego dotyczącego kariery zawodowej w bibliotece szkolnej,
– bieżące doradztwo zawodowe, współpraca z wychowawcami klas,
– realizacja zadań w organizowaniu dni otwartych szkoły (udział w promocji oferty edukacyjnej szkoły),
– organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne i dni otwarte szkół,wycieczki edukacyjno-
– zdobywanie doświadczeń -praktyki i staże, prace dorywcze,wolontariat, działalność w organizacjach,organizowanie spotkań z uczniami na temat wartości i czynników wpływających na planowanie kariery zawodowej i edukacyjnej.

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
– tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą ;
-współpraca z doradcami zawodowymi i pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
– udział uczniów  w Targach Edukacji i Pracy,
– monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkoły,
– wzbogacanie warsztatu pracy w nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. ,pozyskiwanie materiałów-zasobów, informacji zawodowej:
– ulotki i broszury informacyjno-promocyjne,
– opisy zawodów,
– przewodnik po zawodach,
– teczki informacji o zawodach,
– filmy o zawodach,
– poradniki i broszury dla młodzieży,
– informatory edukacyjno-zawodowe,
– klasyfikacja zawodów i specjalności,
– analizy rynku pracy,
– czasopisma i publikacje (w dowolnej formie: drukowane, CD-ROM, DVD, programy komputerowe itp.) pomocne w realizacji poradnictwa zawodowego.
– opracowanie programu do realizacji zajęć edukacyjno-zawodowych w Branżowej Szkole I stopnia i Techników.

Plan opracowany według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. Dz. U. 2019 poz. 325 . Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla Branżowych Szkól i Techników.