Oddział Przygotowania Wojskowego

Dokumenty do pobrania

OPW 

zgoda rodzica – na uczęszczanie i test sprawnościowy

Tu pobierz wniosek o przyjęcie do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach

zaświadczenie lekarskie

Zapoznaj się z testem sprawności

TEST PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 07 czerwca 2024 r. od godz. 10.00

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj, wydrukować i przynieść wypełniony i podpisany przez rodzica na test próby sprawności fizycznej, dokument ze zdjęciem potwierdzający dane osobowe.

Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawnościowej do oddziału przygotowania wojskowego przy szkolnej hali sportowej.

Zapisy na testy sprawnościowe w sekretariacie szkoły,
do dnia 29 maja br. godz. 15:00.

Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica / prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

W wyjątkowych wypadkach proponujemy drugi termin: 14.06.2024 r., godz. 9.00.

Więcej informacji o klasach z ODDZIAŁAMI PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w OPW

Cele programu szkolenia realizowanego w OPW:

1)kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii i tradycji orężnych SZRP;
2)zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);
3)kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

Ponadto realizacja programu szkolenia jest ukierunkowana na:
1) promocję obronności i SZRP;
2) wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych SZRP;
3)upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych oraz umiejętności racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych);
4)przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

W Oddziale Przygotowania Wojskowego wyposażenie i umundurowanie każdego ucznia jest bezpłatne.
Warunkiem przyjęcia do klasy jest test sprawności fizycznej.

Profity dla absolwenta 
Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.