Rekrutacja 2018/19

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków

Zasady rekrutacji do ZSP nr 1 podane są w Statucie Szkoły

Terminy

 Elektroniczna rekrutacja do szkoły

Gimnazjalisto, aby złożyć wniosek do szkoły,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

ZARZĄDZENIE NR 15 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Proponowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/19

Typ
szkoły
Forma i cykl kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscWolne miejsca po rekrutacji stan na...
Technik informatykDzienna
/4 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132
Technik mechatronikDzienna
/4 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132
Technik pojazdów samochodowychDzienna
/4 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132
Technik
hotelarz
Dzienna
/4 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132
Technik obsługi turystycznejDzienna
/4 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132
Mechanik pojazdów samochodowychDzienna
/3 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132
ŚlusarzDzienna
/3 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
132

Krótka charakterystyka szkół

Technikum – przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Technik informatyk – technik informatyk nadzoruje pracę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Instalują oni oprogramowania i zapewniają mu prawidłową pracę w systemie, czyli właściwą współpracę ze sprzętem, czasem i sieciom komputerowym. Do jego zadań należy także instalowanie i obsługa tzw. urządzeń peryferyjnych komputera. Może być zatrudniony jako konserwator sprzętu komputerowego, jako operator komputera zajmuje się konkretnym programem.

Kształcenie ogólne realizowane jest w ramach przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizycznych i biologicznych. W trakcie czteroletniego okresu kształcenia realizowana jest nauka języków obcych z naciskiem na słownictwo zawodowe.

Technik pojazdów samochodowych – obecnie młodzież kształci się w specjalizacji naprawa i obsługa pojazdów samochodowych uzyskując zawód technik mechanik. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w stacji obsługi pojazdów w nadzorze technicznym.

Technik mechatronik –nowoczesny zawód łączący umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki i robotyki. Absolwenci technikum mechatronicznego będą przygotowani do osiągnięcia kwalifikacji w różnych zawodach (w dziedzinie elektroniki, informatyki, obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyki i innych podobszarów zawodowych). Na polskim rynku pracy pojawia się duże zainteresowanie absolwentami kierunków mechatronicznych, którzy potrafią programować, obsługiwać, naprawiać nowoczesne urządzenia techniczne, także z dziedziny motoryzacji.

Technik hotelarstwa – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nasza szkoła również i w tym w roku szkolnym  będzie prowadziła nabór do technikum hotelarstwa. Śródroczne zajęcia praktyczne będą odbywały się na bazie internatu szkolnego i stołówki szkolnej oraz hotelu Bartis. Roczne praktyki będą odbywały się w hotelach.

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólno-ekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Technik obsługi turystycznej Zawód dla pasjonatów podróży. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogółnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne w renomowanych placówkach turystycznych i hotelach. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – technik obsługi turystycznej. Uczeń zostaje przygotowany do: planowania i koordynacji obsługi turystycznej (trasy podróży, rezerwacje hotelowe, organizacja i sprzedaż wyjazdów urlopowych i służbowych), współpracy z instytucjami turystyczno – hotelarskimi, analizy oferty konkurencji na rynku lokalnym oraz obserwacji ofert polskich i zagranicznych, zarządzania i organizacji pracy w jednostkach gastronomicznych, dokonywania rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności usługowo-turystycznej.

Branżowa Szkoła I stopnia

mechanik pojazdów samochodowych – absolwent może uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Szkoła umożliwia uzyskanie prawa jazdy.

ślusarz – po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu i uzyskując dodatkowo unijne uprawnienia spawacza oraz kwalifikacje zawodowe w poszukiwanych na rynku zawodach z grupy ślusarskich, np. ślusarz-spawacz, ślusarz-mechanik. Do głównych obowiązków należą prace ślusarskie i spawalnicze przy montażu małych konstrukcji stalowych i aluminiowych (cięcie, wyginanie, piłowanie, wiercenie). W ostatnim okresie bardzo poszukiwany zawód w kraju i zagranicą.

W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ SPAWACZA I ELEKTRYKA