Rekrutacja 2019/20

 Krótka charakterystyka szkół

Technikum – przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Technik informatyk – technik informatyk nadzoruje pracę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Instalują oni oprogramowania i zapewniają mu prawidłową pracę w systemie, czyli właściwą współpracę ze sprzętem, czasem i sieciom komputerowym. Do jego zadań należy także instalowanie i obsługa tzw. urządzeń peryferyjnych komputera. Może być zatrudniony jako konserwator sprzętu komputerowego, jako operator komputera.

Kształcenie ogólne realizowane jest w ramach przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizycznych i biologicznych. W trakcie czteroletniego okresu kształcenia realizowana jest nauka języków obcych z naciskiem na słownictwo zawodowe.

Technik pojazdów samochodowych – obecnie młodzież kształci się w specjalizacji naprawa i obsługa pojazdów samochodowych uzyskując zawód technik mechanik. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w stacji obsługi pojazdów w nadzorze technicznym.

Technik mechatronik –nowoczesny zawód łączący umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki i robotyki. Absolwenci technikum mechatronicznego będą przygotowani do osiągnięcia kwalifikacji w różnych zawodach (w dziedzinie elektroniki, informatyki, obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyki i innych podobszarów zawodowych). Na polskim rynku pracy pojawia się duże zainteresowanie absolwentami kierunków mechatronicznych, którzy potrafią programować, obsługiwać, naprawiać nowoczesne urządzenia techniczne, także z dziedziny motoryzacji.

Technik hotelarstwa – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nasza szkoła również i w tym w roku szkolnym  będzie prowadziła nabór do technikum hotelarstwa. Śródroczne zajęcia praktyczne odbywają się w hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim i Bartis w Bartoszycach, Pałacu Galiny oraz w domu weselnym w Wardomach. Roczne praktyki odbywają się w hotelach np.: ZAMEK Rynie, ANDERS koło Ostródy, ANEK w Mrągowie, MANOR w Olsztynie, Warmiński w Olsztynie, Hilton w Gdańsku, w Pałacu Galiny i w wielu innych…

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólno-ekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Branżowa Szkoła I stopnia

mechanik pojazdów samochodowych – absolwent może uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Szkoła umożliwia uzyskanie prawa jazdy.

ślusarz – po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu i uzyskując dodatkowo unijne uprawnienia spawacza oraz kwalifikacje zawodowe w poszukiwanych na rynku zawodach z grupy ślusarskich, np. ślusarz-spawacz, ślusarz-mechanik. Do głównych obowiązków należą prace ślusarskie i spawalnicze przy montażu małych konstrukcji stalowych i aluminiowych (cięcie, wyginanie, piłowanie, wiercenie). W ostatnim okresie bardzo poszukiwany zawód w kraju i zagranicą.

W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ SPAWACZA I ELEKTRYKA

Zasady rekrutacji do ZSP nr 1 podane są w Statucie Szkoły

Terminy

 Elektroniczna rekrutacja do szkoły

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji 2019/20