RODO – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 10, 11-200 Bartoszyce, NIP 743-11-20-770, Regon 000191282, telefon: 89 762 26 61, e‑mail: sekretariat@mechaniak.edu.pl, zwanym dalej ZSP 1.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w ZSP 1 zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor – ZSP 1 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:
 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani7. a, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
 2. ograniczenia przetwarzania danych,
 3. usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).
 1. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 3. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.