Doradca zawodowy

Doradca Zawodowy
mgr Urszula Saulewicz
tel. 533 327 616

e-mail Urszula Saulewicz

Godziny  pracy w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek-800-1200
wtorek-800-1300
środa-900-1300
czwartek-800-1300
piątek-800-1200

ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
– analiza potrzeb doradczych(konsultacje z samorządem uczniowskim, z dyrekcją szkoły, z  pedagogiem szkolnym ,z rodzicami, z nauczycielami, z lokalnymi pracodawcami, z absolwentami szkoły).
– określanie zgodności posiadanych przez uczniów predyspozycji z realizowanym kierunkiem kształcenia,
– systematyczne wzbogacanie szkolnej bazy informacji w zakresie kształcenia, planowania kariery zawodowej, rynku pracy.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kierunku kształcenia.
– włączanie uczniów, w szczególności we współpracy z nauczycielem informatyki i biblioteką szkolną do działań związanych z tworzeniem szkolnej bazy informacji o zawodach,
– zapoznanie z klasyfikacją zawodów i specjalności, zawody przyszłości,
– gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy, zapewnienie uczniom poznania specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
– rynku pracy,
– trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
– możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
– instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
– alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
– programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
– kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego i kontynuacji nauki w technikum, szkołach policealnych, uczelniach wyższych,
– przedstawianie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole,
zapewnienie młodzieży udziału w organizowanych targach edukacji i pracy oraz prezentacjach lokalnych przedsiębiorców,
– objęcie indywidualną opieką młodzieży z ograniczeniami w wyborze szkoły i zawodu,udział w komisjach dotyczący pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -Indywidualne Programy Edukacyjno -Terapeutyczne,
– zainteresowanie młodzieży wolontariatem jako szansą na rozwój psychospołeczny, sposobem na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, a także kształtowanie poczucia wrażliwości społecznej, postawy służenia innym, otwartości na potrzeby lokalnego rynku.

4 .Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
– konsultacje indywidualne,
– badanie predyspozycji zawodowych,
– pomoc w przezwyciężaniu problemów szkolnych, wskazywanie możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych,
– przygotowywanie do samodzielności w trudnych i nowych sytuacjach życiowych: egzaminy, poszukiwanie pracy, pierwsza praca, podjęcie roli pracownika, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne,
– kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów,
– organizowanie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno-zawodowych,
5. Organizowanie spotkań aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
– rozwijanie świadomości, mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych(w tym bezrobocie i niepełnosprawność),
– wpływ rynku pracy na planowanie kariery uwzględniający: zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, średnie wynagrodzenie brutto rozpoczynających pracę, wymagania od pracownika na danym stanowisku, metody poszukiwania pracy, zmiana zawodu na każdym etapie życia itp.
– kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,
udział młodzieży w spotkaniach i zajęciach warsztatowych w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” 21-27 października 2019r.
– udział młodzieży w lokalnym partnerstwie na rzecz promocji poradnictwa zawodowego,
organizowanie spotkań dla młodzieży z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach, pracodawcami, absolwentami,
– organizowanie spotkań dla młodzieży na temat:Bezpieczne Wakacje,
Zapobieganie Handlowi Ludźmi,

6.Wspieranie rodziców i opiekunów w działaniach doradczych.
– udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
– prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,
– przedstawianie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
– włączanie rodziców , jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier,
– zapoznawanie z aktualną i pełną ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły,
– indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
– telepraca jako nowa forma zatrudnienia.

7.Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wojskowa Akademia Techniczna, Inkubator Przedsiębiorczości, Centra Informacji i Planowania Kariery, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Hotele, Zakłady Pracy (warsztaty samochodowe, biura, urzędy, usługi komputerowe)

8.Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
– tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
– realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym,
– tworzenie i aktualizacja szkolnego pakietu informacyjnego dotyczącego kariery zawodowej w bibliotece szkolnej,
– bieżące doradztwo zawodowe , współpraca z wychowawcami klas,
realizacja zadań w organizowaniu dni otwartych szkoły (udział w promocji oferty edukacyjnej szkoły),
– organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne i dni otwarte uczelni wyższych,
– zdobywanie doświadczeń -praktyki i staże, prace dorywcze,wolontariat, działalność w organizacjach,
– organizacja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości w szkole,
– organizowanie spotkań w szkole dla maturzystów z przedstawicielami szkół wyższych i szkól policealnych np.; Gdańsk, Olsztyn, Elbląg, Giżycko, Kętrzyn, Sopot, Gdynia oraz przedstawicielami: Wojskowej Komendy Uzupełnień,Straży Granicznej i Straży Pożarnej,
przygotowanie wspólnie z uczniami i nauczycielami informatora o ofercie edukacyjnej placówki i zawodach,
– tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,
współpraca z doradcami zawodowymi i pedagogami szkolnymi w szkołach gimnazjalnych. i ponadgimnazjalnych,
– udział uczniów z klas maturalnych w Targach Edukacji i Pracy,
monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkoły,

9.Wzbogacanie warsztatu pracy w nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. Pozyskiwanie materiałów-zasobów, informacji zawodowej.
– ulotki i broszury informacyjno-promocyjne,
– opisy zawodów,
– przewodnik po zawodach,
– teczki informacji o zawodach,
– filmy o zawodach,
– poradniki i broszury dla młodzieży,
– informatory edukacyjno-zawodowe,
– klasyfikacja zawodów i specjalności,
– analizy rynku pracy,
– czasopisma i publikacje (w dowolnej formie: drukowane, CD-ROM, DVD, programy komputerowe itp.) pomocne w realizacji poradnictwa zawodowego.
– opracowanie programu do realizacji zajęć edukacyjno-zawodowych w Branżowej Szkole I stopnia.

Opracowała:
mgr Urszula Saulewicz

Bartoszyce, wrzesień 2019 r.