Terminy

 

od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) – 21 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 (wtorek)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 ust. i art. 134 UPO1 – prócz szkół wymienionych poniżej w punkcie 7).

24 czerwca 2022 r. (piątek) -13 lipca 2022 r. do godziny 12.00 (środa)
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 154 ust. 1 pkt 2 UPO1).

do 13 lipca 2022 r. (środa)3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 UPO1).

do 19 lipca 2022 r. (wtorek)3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 150 ust. 7 UPO1).

20 lipca 2022 r. (środa)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 UPO1).

– 21 lipca 2022 r. (czwartek)
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (art. 134 ust. 1 pkt 2 UPO1).

24 czerwca 2022 r. (piątek)- 22 lipca 2022 r. do godziny 15.00 (piątek)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:
• przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust.l pkt. 3-6 UPO1).

25 lipca 2022 r. do godziny 14.00 (poniedziałek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 UPO1).

26 lipca 2022 r. do godziny 12.00 (wtorek)
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 18 lipca 2022 r., na stronie www.ko.olsztvn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja).

do 27 lipca 2022 r. (środa)
Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 28 lipca 2022 r. (czwartek)
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6 UPO1).