Terminy

07 maja 2018 – rozpoczęcie składania wniosków do szkół

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu

12 czerwca 2018 – zakończenie składania wniosków do szkół

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu

22 czerwca 2018 – rozpoczęcie uzupełniania wniosków

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

26 czerwca 2018 godz. 14:00 – zakończenie uzupełniania wniosków

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca 2018 – zakończenie weryfikacji wniosków przez szkolne komisje

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30 czerwca 2018 – ostateczne ustalenie liczby grup i oddziałów

do 30 czerwca Zarząd Powiatu zdecyduje o ostatecznej liczbie grup i oddziałów w szkołach w zależności od liczby chętnych kandydatów

02 lipca 2018 – podanie list kandydatów

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

04 lipca 2018 – zakończenie wydawania skierowań na badania lekarskie

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły

10 lipca 2018 godz. 14:00 – zakończenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: – przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego

11 lipca 2018 – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych